Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania
i publikowania Deklaracji Dostępności
. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia.

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji
i aktualizacji itp.

 

Wstęp Deklaracji

Centrum Kultury Książ Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jaroslawki.ck-ksiazwlkp.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu <html lang=”pl-PL”>
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe – brak
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie aktualnie najnowszej przeglądarki internetowej.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne
  i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości
  w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne – nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome
  i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. – PLIKI pdf nie są w naszym systemie dostępne, ale mamy ograniczoną ich ilość
 • Serwis nie zawiera dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.
 • Serwis nie zawiera elementów, które wymagają dodatkowych czytników OCR
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon
  do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wstawione linki
  do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane, aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości, jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku nie zawiera barier architektonicznych i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Na zewnątrz budynku znajduję się przestrzeń służąca do parkowania aut, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynki administracyjne i toalety znajduję się na poziomie gruntu i dostosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Brak wind.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak udogodnień architektonicznych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak tłumacza języka migowego

 

Mariola Kaźmierczak

Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp.